Algemene voorwaarden:

 

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Mireille Van Bavegem , handeld onder de handelsbenaming 

MIREILLE OPTIEK  Brusselsesteenweg 8 te 1500 Halle en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0573 760 245 .

 

Aanbod:

Via de webshop van Mireille Optiek  kunnen bestellingen worden geplaatst met betrekking tot het aankopen van zonnebrillen.
Ieder product wordt via de webshop voorgesteld aan de hand van een illustratieve afbeelding en een bijhorende productomschrijving.

Bij specifieke vragen omtrent een product kan steeds contact worden opgenomen via Mireille.optiek@telenet.be

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Mireille Optiek. Indien het niet mogelijk is om de bestelling uit te voeren, omwille van het feit dat de voorraad is uitgeput, laat Mireille Optiek dit zo spoedig mogelijk weten aan de koper. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

 

De leveringsvoorwaarden:

Uw bestelling wordt verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben. Producten worden geleverd binnen 2 à 5 dagen. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

Prijzen:

Alle prijzen (in euro) die worden vermeld via de webshop zijn steeds inclusief BTW en alle door de koper ten laste te nemen taksen. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

 

Verlies en schade door verzending:

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending

 

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 

Klachten:

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

 

Waarborg:

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit die op het moment van de levering aanwezig waren en die de koper na controle redelijkerwijze kon vaststellen, dienen uiterlijk binnen de 48 uren na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Mireille Optiek .
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of zichtbaar gebrek: lichte verschillen en afwijkingen in de kleur van zonnebrillen in vergelijking met de illustratieve afbeelding die wordt weergegeven op de webshop.
Alle klachten omtrent verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, worden gemeld aan Mireille Optiek via mireille.optiek@telenet.be of schriftelijk op het adres van de winkel.

 

Verzakingsrecht:

U heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, binnen de termijn hier voorafgaand vermeld.

Als u van het verzakingsrecht gebruik wil maken, moeten de goederen onbeschadigd en in originele, onbeschadigde verpakking teruggestuurd worden naar Mireille Optiek. En dit op eigen kosten. Als de verpakking beschadigd is, krijgt u 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door u betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug op uw rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als u in plaats van het bedrag een ander product in de plaats wil, moet u de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor u ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan u zich dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

 

Overmacht:

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar

 

Privacy:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mireille Optiek , respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
De uitvoering van de afgesloten overeenkomst
Het verwerken van de bestelling
Het sturen van één of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens, productdetails of verzendingsnotificaties staan
Het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden
De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mireille Optiek gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de koper kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de koper zich steeds richten tot Mireille  Optiek op het adres van de winkel (brusselsesteenweg8 1500 Halle ).
Mireille Optiek behandelt de gegevens van de koper als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij geven uw naam en adres enkel door aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).
De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de koper wordt gecodeerd en opgeslagen, Mireille  Optiek heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Toepasselijk recht:

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Vlaams Brabant bevoegd.

 

Links nr andere websites:

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u het best het privacybeleid van de betrokken website door.

 

Garantie:

Mireille Optiek garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Mireille Optiek komt overeen met de fabrieksgarantie termijn 2 jaar. 
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeuglijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mireille Optiek. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Mireille Optiek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele, onbeschadigde verpakking. (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door Mireille Optiek na expertise door Mireille Optiek gegrond worden bevonden, zal Mireille Optiek  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mireille Optiek  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken( exclusief verzendingskosten), dan wel (naar keuze van Mireille Optiek ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mireille Optiek gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mireille Optiek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

Afbeeldingen en Specificaties:

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, omschrijvingen, etc o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc op de internetsite van Mireille Optiek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.