.

BIJLAGE 2
Boeken VI en XIV Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
[hier dient de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………
— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..